Dátum účinnosti: 10.06.2024

Cieľom tohto dokumentu je vysvetliť, ako naša prevádzka zhromažďuje, používa a chráni osobné údaje, ktoré získava od svojich klientov, zákazníkov. návštevníkov webovej stránky,  dodávateľov či iných zmluvných partnerov a zároveň  vás informovať, komu môžeme vaše osobné údaje poskytnúť, ako aj informovať Vás o právach, ktoré v súvislosti so svojimi osobnými údajmi máte.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadime právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a to predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len ako “GDPR”), zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako “Zákon”),  ako aj ďalšími právnymi predpismi.

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané vaše osobné údaje je spoločnosť:

Obchodné meno: fitist s.r.o.

Sídlo: Stromová 54/A Bratislava – mestská časť, Nové Mesto 831 01

IČO: 46 866 761

Zápis v OR: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 125551/B

Telefonický kontakt: +421 911 343 862 e-mail: info@wellbeclub.sk

(ďalej len ako “Prevádzkovateľ”)

Rešpektujeme právo každej fyzickej osoby na jej súkromie a preto používame všetky nutné opatrenia a robíme maximum pre to, aby sme zabezpečili bezpečnosť všetkých informácií a osobných údajov, ktoré získame. Snažili sme sa, aby boli tieto zásady napísané čo najjednoduchšie a boli pre každého zrozumiteľné. Ak však máte aj po ich prečítaní otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov v našej prevádzke, alebo máte iné súvisiace podnety, obráťte sa prosím na nás prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

Zároveň Vám oznamujeme, že v rámci nášho spracúvania osobných údajov nedochádza k ich prenosu do tretích krajín, mimo územie Európskej Únie či do medzinárodných organizácií. U Prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 Zákona.

Čo patrí pod osobné údaje?

„Osobné údaje“ znamenajú všetky informácie týkajúce sa fyzickej osoby, ktoré ju priamo alebo nepriamo identifikujú, najmä odkazom na identifikátor, akým je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor. Osobným údajom je aj jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu fyzickej osoby.

Osobné údaje zahŕňajú aj osobitné kategórie osobných údajov (údaje, z ktorých dokážeme stanoviť alebo vyvodiť informácie o fyzickej osobe týkajúce sa jej rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženského vyznania alebo filozofického presvedčenia, členstiev v odborových organizáciách, genetických údajov, biometrických údajov,  fyzického alebo duševného zdravotného stavu, sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie).

Prečo spracovávame osobné údaje?

Spracovávanie osobných údajov je pre nás nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • poskytovať vám služby a predávať tovar,
 • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti,
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb,
 • informovať našich klientov a potenciálnych klientov o aktuálnych ponukách a novinkách, ktoré by mohli byť pre vás zaujímavé.

Osobné údaje za účelom uzavretia a plnenia nášho zmluvného vzťahu teda získavame od vás. Je preto dôležité, aby ste nám poskytli úplné, správne, aktuálne a pravdivé osobné údaje.

Cielene od vás nezhromažďujeme žiadne osobitné kategórie osobných údajov, pokiaľ nám ich sami neposkytnete (napr. osobitné stravovacie požiadavky na nami organizovaných podujatiach, z ktorých vyplýva vaše náboženské vyznanie alebo alergia na potraviny, resp. iné údaje týkajúce sa vášho zdravotného stavu).  Osobitné kategórie osobných údajov nespracovávame, pokiaľ nám na to nebol udelený súhlas dotknutej osoby.

Aké osobné údaje spracovávame, na základe akého právneho základu, za akým účelom, po akú dlhú dobu a kto je ich príjemcom? 

Vaše osobné údaje spracovávame na základe jedného, prípadne viacerých z nasledovných právnych základov:

 1. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Na tomto právnom základe spracúvame len tie osobné údaje, na spracúvanie ktorých ste nám udelili súhlas a to iba na konkrétny účel, za ktorým bol tento súhlas udelený, a to najviac na dobu, na ktorú bol váš súhlas udelený alebo do jeho odvolania. Príjemcom vašich osobných údajov z tohto právneho základu je Prevádzkovateľ alebo iná osoba v zmysle vami udeleného súhlasu.

 

 1. Plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy

Na tomto právnom základe spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou alebo na základe ktorej Vám má byť poskytnuté plnenie, alebo ak je to potrebné na vykonanie opatrení pred uzatvorením  takejto zmluvy a to na základe vašej žiadosti. Bez poskytnutia týchto osobných údajov nebude možné s Vami uzavrieť danú zmluvu, prípadne Vám poskytnúť zmluvné plnenie.

Ide najmä o prípady, ak:

– ste členom WELL~BE CLUBu,

– ste si objednali akúkoľvek službu alebo produkt vo WELL~BE CLUBe alebo od Prevádzkovateľa, alebo ak ste prijímateľom takejto služby alebo tovaru,

– ste sa prihlásili na akékoľvek podujatie organizované vo WELL~BE CLUBe alebo organizované Prevádzkovateľom,

– ste dodávateľom či iným zmluvným partnerom Prevádzkovateľa.

Osobné údaje, ktoré v tomto prípade spracovávame, sú najmä:

 • meno a priezvisko, titul, trvalý pobyt, dátum narodenia, pohlavie, telefónne číslo a emailová adresa, v prípade neplnoletej osoby tieto údaje aj o zákonnom zástupcovi,
 • platobné údaje (číslo IBAN vášho bankového účtu, banka, v ktorej máte zriadený účet a pod., údaje o prijatých a odoslaných platbách, …),
 • IČO, DIČ, IČ DPH, prípadné iné identifikačné číslo,

avšak môžu byť nimi napríklad aj nasledovné údaje:

 • spoločnosť v ktorej pracujete, ak je to potrebné pre riadne plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľom,
 • iné vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete na účely poskytovania našich služieb alebo predaja produktov alebo na iné účely plnenia zmluvy.

Tieto osobné údaje spracovávame pre jeden alebo viacero z nasledovných účelov:

 • identifikácia vás ako zmluvnej strany zo zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom prípadne identifikácia zákonného zástupcu maloletej osoby, ktorá je zmluvnou stranou zo zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom,
 • identifikácia vás ako osoby, ktorej má byť poskytnuté plnenie na základe zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a inou osobou (najmä vašim zamestnávateľom),
 • správa a riadenie zmluvného vzťahu,
 • identifikácia vami vykonaných platieb za služby alebo tovar,
 • riadne a odborné poskytnutie služieb zo strany Prevádzkovateľa (organizovanie tréningov a cvičení,  prispôsobovanie poskytovaných služieb vášmu zdravotnému stavu, zisťovanie kontraindikácií poskytovaných služieb, …)
 • riadne plnenie iných zmluvných povinností Prevádzkovateľom,
 • zabránenie vstupu neoprávneným osobám do prevádzky Prevádzkovateľa,
 • vybavovanie prípadných reklamácií,

a to po do dobu, kým:

 • zaniknú všetky záväzky z predmetného zmluvného vzťahu vrátane vybavenia všetkých vašich uplatnených reklamácií, prípadne iných nárokov, a/alebo
 • budú vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi vami a Prevádzkovateľom.

Príjemcom vašich osobných údajov z tohto právneho základu je Prevádzkovateľ a v prípade potreby osoba, ktorá  pre Prevádzkovateľa vykonáva poskytovanie vami zakúpenej služby (tréner, inštruktor, masér, terapeut a pod.), prípadne odborný poradca Prevádzkovateľa (z právnej, účtovnej alebo daňovej oblasti a pod.)

 1. Povinnosť stanovená osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná

Na tomto právnom základe spracúvame osobné údaje v takom rozsahu, v akom to je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. 

Účelom spracovania osobných údajov na tomto právnom základe je plnenie povinností najmä v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy, teda odovzdávania osobných údajov najmä orgánom finančnej správy, prípadne ďalším orgánom verejnej moci v súlade s príslušnými právnymi predpismi;  plnenie povinností v zmysle archivácie, ako aj prípadné plnenie povinnosti odpovedať na dožiadania súdov, exekútorov, orgánov činných v trestnom konaní a iných príslušných orgánov, ktoré súvisia predovšetkým s trestnými a súdnymi konaniami podľa Trestného poriadku či Civilného sporového poriadku.

Osobné údaje za týmito účelmi spracovávame do dobu, kým bude úplne naplnený daný účel spracúvania stanovený príslušnými právnymi predpismi.

Príjemcom vašich osobných údajov z tohto právneho základu je Prevádzkovateľ a osoby určené v príslušnom osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, príklady ktorých sú uvedené vyššie.

 1. Nevyhnutnosť ochrany života, zdravia alebo majetku vás alebo inej fyzickej osoby

Na tomto právnom základe spracúvame osobné údaje v takom rozsahu, v akom to je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku vás alebo inej fyzickej osoby (najmä identifikačné údaje osoby – meno a priezvisko, trvalý pobyt, prípadne kontaktné údaje – predovšetkým telefónne číslo a emailová adresa). Zároveň na tomto právnom základe spracovávame aj kamerové záznamy v zmysle informácií uvedených v časti „Monitorovanie kamerovým systémom“. 

Účelom spracovávania osobných údajov na tomto právnom základe je najmä:

 • identifikácia osôb, ktorým hrozí škoda na živote, zdraví, majetku za účelom predchádzania vzniku takejto škody,
 • identifikácia osôb, ktoré spôsobili alebo je zrejmé, že plánujú spôsobiť škodu iným osobám na živote, zdraví alebo majetku za účelom zabránenia im v spôsobení škody,

v prípade spracovávania kamerových záznamov aj:

 • odradenie od úmyselného spôsobenia škody z dôvodu následnej uľahčenej identifikácie osoby,
 • získanie dôkazného materiálu v prípade vzniku škody

Osobné údaje na tomto právnom základe spracovávame do dobu, ktorá je nevyhnutná na naplnenie daného účelu.

Príjemcom vašich osobných údajov z tohto právneho základu je Prevádzkovateľ a osoby zabezpečujúce ochranu života, zdravia alebo majetku (najmä zdravotnícki pracovníci, polícia, pracovníci bezpečnostnej služby, orgány činné v trestnom konaní, prípadné iné príslušné štátne orgány alebo osoby, a pod.).

 1. Oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo tretej strany

Na tomto právnom základe spracúvame osobné údaje v takom rozsahu, v akom to je nevyhnutné na  účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany, ktorým môže byť napríklad:

 • náš oprávnený záujem udržiavať vzťah s našimi obchodnými kontaktmi a poskytovať informácie o našich službách a podujatiach, ktoré organizujeme, ako aj zvyšovať povedomie o našej prevádzke (rozsah spracovávania osobných údajov: meno a priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo),
 • náš oprávnený záujem rozvíjať a optimalizovať naše webové stránky a zároveň zlepšovať vaše používateľské skúsenosti;
 • náš oprávnený záujem chrániť našich klientov, personál, majetok a informácie a zároveň zabrániť neoprávneným osobám, aby získali prístup do prevádzky WELL~BE CLUBu (rozsah spracovávania osobných údajov: meno a priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, kamerové záznamy v zmysle informácií uvedených v časti „Monitorovanie kamerovým systémom“),
 • náš oprávnený záujem viesť modernú a časovo dostupnú prevádzku, ktorá flexibilne zodpovedá potrebám našich klientov, a to v čo najväčšom možnom rozsahu a zároveň zabezpečuje bezpečnosť života, zdravia a majetku klientov a personálu Prevádzkovateľa, ako aj majetku  Prevádzkovateľa (kamerové záznamy v zmysle informácií uvedených v časti „Monitorovanie kamerovým systémom).

Osobné údaje na tomto právnom základe spracovávame do dobu, ktorá je nevyhnutná na naplnenie daného účelu.

Príjemcom vašich osobných údajov z tohto právneho základu je Prevádzkovateľ a v prípade potreby osoby zabezpečujúce ochranu života, zdravia alebo majetku (najmä zdravotnícki pracovníci, polícia, pracovníci bezpečnostnej služby, orgány činné v trestnom konaní, prípadné iné príslušné štátne orgány alebo osoby, a pod.).

Monitorovanie kamerovým systémom

V prevádzke WELL~BE CLUBu je nainštalovaný kamerový systém, ktorý monitoruje nasledovné miesta:

 • vstup do prevádzky od recepcie vrátane samoobslužnej pokladne a miesta na odkladanie vrchných častí odevov a obuvi,
 • vstup do prevádzky z vonkajšieho priestranstva,/únikový východ z priestoru pre prípad nebezpečia,
 • vstup do miestnosti fitnescentra,
 • samoobslužný bar a samoobslužná predajňa produktov.

Monitorovaný priestor je viditeľne označený piktogramami a slovným označením, že priestor je monitorovaný kamerovým systémom.

Uvedené monitorovanie kamerovým systémom je zavedené najmä z nasledovných dôvodov:

 • z dôvodu ochrany zdravia a života návštevníkov a klientov, ako aj z dôvodu ochrany ich majetku ako aj ochrany majetku Prevádzkovateľa,
 • identifikácia osôb, ktorým hrozí škoda na živote, zdraví, majetku za účelom predchádzania vzniku takejto škody,
 • identifikácia osôb, ktoré spôsobili alebo je zrejmé, že plánujú spôsobiť škodu iným osobám na živote, zdraví alebo majetku za účelom zabránenia im v spôsobení škody,
 • odradenie od úmyselného spôsobenia škody na vyššie uvedených hodnotách z dôvodu následnej uľahčenej identifikácie osoby,
 • získanie dôkazného materiálu v prípade vzniku škody na vyššie uvedených hodnotách,
 • s cieľom vytvorenia  modernej prevádzky za účelom starostlivosti o ľudské zdravie, čo najviac prispôsobenej časovým potrebám členov WELL~BE CLUBu a k poskytnutiu im čo najväčšieho časového priestoru na prístup k poskytovaným službám, a to predovšetkým na prístup k službám fitnescentra a k možnosti nákupu produktov aj v čase, kedy sa v prevádzke nebude nachádzať žiaden personál,
 • z dôvodu  uskutočňovania nákupu produktov prostredníctvom samoobslužnej pokladne bez súčinnosti nášho personálu.

Kamerové záznamy sa ukladajú na interné pamäťové médium, prístup k nim má iba Prevádzkovateľ. Pokiaľ nedôjde k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku fyzickej osoby alebo k ohrozeniu majetku Prevádzkovateľa, alebo k škode na týchto hodnotách, kamerové záznamy budú uchovávane po dobu 7 dní a následne budú vymazané.

Pokiaľ dôjde k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku fyzickej osoby alebo k ohrozeniu majetku Prevádzkovateľa alebo k škode na týchto hodnotách, kamerové záznamy budú spracovávané po dobu, ktorá je nevyhnutná na úplne zabezpečenie ochrany danej hodnoty tak, aby jej nehrozila žiadna škoda, prípadne po dobu, kým budú slúžiť ako dôkazný materiál v konaniach pred príslušnými orgánmi verejnej moci. Kamerové záznamy sme oprávnení sprístupniť:

 • v prípade podozrenia na spáchanie trestného činu orgánom činným v trestnom konaní, 
 • poisťovni za účelom šetrenia poistných udalostí v súvislosti so vznikom škody na vyššie uvedených hodnotách,
 • prípadne iným orgánom verejnej moci v zmysle príslušnej právnej úpravy .

Spracúvanie údajov prostredníctvom cookies

O návštevníkoch a používateľoch našej webovej stránky sme oprávnení zhromažďovať a iným spôsobom spracúvať údaje prostredníctvom nástrojov slúžiacich na automatizované zhromažďovanie údajov, najmä súborov cookies, protokolov a iných bežne používaných nástrojov na získavanie informácií prostredníctvom internetovej stránky.

Cookies sú malé súbory, ktoré umožňujú ukladať na zariadení používateľa (PC, smartfón a pod.) špecifické informácie vzťahujúce sa na zariadenie. Slúžia na jednej strane na optimalizáciu webovej stránky a tým aj k spokojnosti používateľov (napr. ukladanie prihlasovacích údajov). Na druhej strane slúžia na štatistické zhromažďovanie údajov o používaní webovej stránky a umožnenie jej analýzy za účelom zlepšovania ponúk.

Pomocou cookies uchovávame údaje, ktoré nespájame s vašou osobou a prostredníctvom získaných údajov nerealizujeme vašu identifikáciu.  Použitie súborov cookies nie je pre vás nebezpečné, cookies nemôžu prenášať vírusy ani čítať údaje z harddisku zariadenia. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na slobodnej vôli každého používateľa webovej stránky. Súbory cookies môžete slobodne vymazať alebo vopred nastaviť váš internetový prehliadač tak, aby prijímanie súborov cookies buď odmietal, alebo vás upozorňoval, keď sa server snaží zaslať vám cookies. Potom sa však môže stať, že webové stránky, ktoré sú na podpore cookies závislé, nebudú fungovať tak, ako by ste si predstavovali alebo časti stránok pre vás nebudú dostupné.

Využívame trvalé súbory cookies, ktoré nám pomáhajú identifikovať vaše zariadenie pri opätovnej návšteve Internetových stránok a umožňujú tak poskytovať služby v súlade s vašimi očakávaniami. Súbory cookies uchovávame po dobu 1 roka.

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Za účelom zabezpečenia bezpečnosti vašich osobných údajov sme prijali viacero vhodných technických a organizačných opatrení, ako napríklad:

 • zabezpečenie operačného prostredia, v ktorom zhromažďujeme vaše osobné údaje v zabezpečenom prostredí, ktoré je prístupné výlučne pre Prevádzkovateľom ustanovené osoby, na základe zavedených prístupových hesiel,
 • mechanické zabezpečenie priestorov, kde sa nachádza zariadenie so zhromaždenými osobnými údajmi, ako aj jeho zabezpečenie kamerovým systémom,
 • zabezpečenie dátových úložísk, kde sa osobné údaje nachádzajú prostredníctvom antivírových programov a pod.

Aké práva máte ako dotknutá osoba v súvislosti s vašimi osobnými údajmi?

Ako dotknutá osoba máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi nasledovné práva:

 • požadovať od Prevádzkovateľa potvrdenie, či sú vaše osobné údaje spracovávané, v prípade ak áno, informácie o:
  • účele spracúvania osobných údajov,
  • kategórii spracúvaných osobných údajov,
  • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
  • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
  • informáciu o tom, či je spracúvanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 • oprava nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov, v  prípade, ak si myslíte, že o vás spracovávame nepresné či neúplné osobné údaje,
 • vymazanie osobných údajov v prípadoch stanovených v § 23 Zákona,
 • obmedzenie spracúvania osobných v prípadoch stanovených v § 24 Zákona,
 • prenosnosť osobných údajov v zmysle § 26 Zákona,
 • podať námietku spracúvania osobných údajov v zmysle § 27 Zákona,
 • právo odvolať svoj súhlas v prípadoch, keď sa vaše osobné údaje spracovávajú na právnom základe, ktorým je udelenie vášho súhlasu,
 • právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR podľa § 100 Zákona,
 • právo kedykoľvek zrušiť odber marketingových materiálov.

Zmeny v tomto oznámení o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo toto oznámenie o ochrane osobných údajov podľa potreby meniť s cieľom zohľadniť zmeny v našich postupoch a ponuke služieb, prípadne v zmene príslušnej právnej úpravy. Vždy keď uverejníme zmeny v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, upravíme dátum poslednej aktualizácie uvedený na začiatku tohto dokumentu. Ak vykonáme významné zmeny v spôsobe, akým zhromažďujeme, používame a sprístupňujeme osobné údaje, upozorníme na túto skutočnosť priamo na našich webových stránkach uverejnením dôležitého oznamu o týchto zmenách. Odporúčame vám preto príležitostne kontrolovať našu stránku, aby ste mali prehľad o všetkých zmenách v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

Registrácia

Zaregistrujte sa a my vás budeme informovať, keď bude aplikácia pripravená na stiahnutie.